Vedtægter

Vedtægter
for
Tommerup Håndbold Klub


(Tommerup HK)

 

§ 1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er Tommerup Håndbold Klub, stiftet 3. marts 1903, med hjemsted i Tommerup, Assens Kommune.

 

§ 2 – Formål

Foreningens formål er at samle interesserede omkring håndboldaktiviteter og dermed naturligt beslægtet virksomhed, og blandt medlemmerne lede og udvikle interessen for håndbold på såvel motions- som konkurrenceniveau.

 

§ 3 – Værdigrundlag

Tommerup Håndbold Klub har formuleret følgende tre principper:

 

         1       Først klubben, så holdet, så den enkelte

         2       Tommerup Håndbold Klub vil ikke stifte gæld

         3       Tommerup Håndbold Klub vil opfattes positivt lokalt og indenfor håndboldkredse.

 

§ 4 – Andre foreninger

Foreningen er medlem af FHF/DHF under DIF og undergivet disses til enhver tid gældende love og bestemmelser.

 

§ 5 – Medlemskab/medlemsret

Som aktivt medlem i Børneafdelingen kan Ledergruppen optage alle i alderen fra 0 til 16 år.

Som aktivt medlem i Ungdom & Motion og Elite kan Ledergruppen optage enhver, der er fyldt 16 år.

Optagelsen af umyndige medlemmer kræver forældres/værges samtykke. Ledergruppen kan dispensere fra ovenstående i særlige tilfælde, når hensynet til spiller eller forening taler herfor. Alle kan optages som passive medlemmer i Tommerup Håndbold Klub.

Ved indmeldelse modtager medlemmet et eksemplar af foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem. Et æresmedlem er kontingentfri.

 

§ 6 – Kontingentforpligtelse

Efter mere end en måneds medlemskab er medlemmet forpligtet til at betale mindst 1/2 af årskontingentet. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

§ 7 – Udmeldelse

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

 

Når et medlem er i kontingentrestance udover en måned, kan Ledergruppen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende. Ingen, som er udelukket på grund af kontingent-restance, kan optages som nyt medlem, før skyldigt kontingent er betalt.
Den generalforsamlingsvalgte Ledergruppe kan ligeledes ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Ledergruppens beslutning i sådanne forhold kræver mindst 3/4 stemmeflertal af de fremmødte i Ledergruppen. Vedkommende skal – inden Ledergruppen træffer sin afgørelse – have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på først kommende ordinære generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jf. § 16.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som foran anført.

 

§ 8 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i lokalpressen eller via elektroniske medier.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.Stemmeret til valg har alle medlemmer over 16 år samt forældre til børn/unge under 16 år.

Stemmeret har medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste tre måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun afgives en stemme pr. medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.Valgbarhed til Ledergruppen kræver 3 måneders personligt medlemskab samt opnået myndighedsalder.

 

§ 9  – Generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

         1       Valg af dirigent

         2       Formandens beretning

         3       Den økonomiske leder fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

         4       Forelæggelse af budget for det kommende år

         5       Indkomne forslag til behandling

         6       Valg af Formand

         7       Valg af Team koordinator (formelt klubbens næstformand)

         8       Valg af Økonomisk leder (formelt klubbens hovedkasserer)

         9       Valg af afdelingsleder for Børn – Ungdom – Motion (BUM)

         10     Valg af afdelingsleder for Elite

         11     Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant

         12     Evt.


Generalforsamlingen skal vælge THK´s Ledergruppe, der udgøres af klubbens formand, team koordinatoren og den økonomiske leder.
Generalforsamlingen skal desuden vælge THK´s Afdelingsleder for Børn-/ Ungdoms- / Motionsafdelingen samt for Eliteafdelingen.


Alle vælges for en toårig periode.
I ulige år vælges den Økonomiske leder, Team koordinator samt afdelingsleder for Børn –  Ungdom – Motion. I lige år vælges klubbens formand samt afdelingsleder for Elite.


Såfremt et medlem udgår inden næste generalforsamling, udpeger Ledergruppen en stedfortræder indtil førstkommende generalforsamling.

 

§ 10 – Dirigent

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af Ledergruppen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog jf. § 8, § 16 og § 17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, der dog skal ske skriftligt, såfremt blot ét medlembegærer dette. Alle afstemninger om eksklusion skal ske skriftligt.

 

§ 11 – Ekstraordinær  generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af Ledergruppen og skal indkaldes, når mindst 20 % af detil Ledergruppenstemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter at begæring herom er fremsat over for Ledergruppen medoplysning om det emne, der ønskesbehandlet.

 

Om indkaldelsesmåde gælder bestemmelserne i vedtægternes § 8.

 

§ 12 – Struktur

Ledergruppen (3 pers.)

 

har den overordnede daglige ledelse af klubben og er forpligtet i forhold
til Tommerup Håndbold Klubs love, værdigrundlag og ledelsesprincipper.
 Ved stemmelighed har formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende virkning.


Ledergruppens fokus ligger på at skabe sammenhæng på langs (”den blå tråd”), den overordnede politik, udvikling og strategilægning på klubniveau indenfor kerneområderne økonomi og administration.


Afdelinger (2 stk.)

Børn – Ungdom – Motion (BUM) samt Eliten ledes af hver sin afdelingsledelse. Lederen er generalforsamlingsvalgt, der suppleres med udpegede medlemmer til afdelingsledelsen. Afdelingerne forestår driften af de enkelte hold, herunder administrering af eget budget, udarbejdelse af målsætninger samt aktivitetsårsplan.


Børne – Ungdoms – Motions afdeling (BUM):

BA arbejder året rundt for at skabe et så kvalitativt godt idrætsmiljø med så højt aktivitetsniveau som muligt for områdets børn i samarbejde og overensstemmelse med Tommerup Håndbold Klubs øvrige afdelinger, ledelsesprincipper og forældregruppen. THK´s klubkultur bygger bl. a. på en klar værdi om, at ingen er over fællesskabet jf. § 3. Denne værdi skal sås som en spire fra børns og forældres første tilknytning til klubben.


BA ledes af 1 generalforsamlingsvalgt leder + 4 – 6 øvrige medlemmer til BA, der vælges/udpeges på et møde i børneafdelingen. BA varetager den daglige ledelse af de hold der falder under denne kategori.


Elite afdeling (EA):


EA arbejder året rundt for at skabe et så kvalitativt godt idrætsmiljø for klubbens ungdoms- og seniorhold med særlig vilje og potentiale i samarbejde og overensstemmelse med Tommerup Håndbold Klubs øvrige afdelinger, ledelsesprincipper og forældregruppe.


Spillere i denne afdeling har håndbold som en særlig drivkraft/ motivation i deres engagement – en indstilling der kræver særlige ledelsesmæssige ressourcer.
THK´s klubkultur bygger bl.a. på en klar værdi om, at ingen er over fællesskabet jf. § 3.
Denne værdi er gennemgående fra første til sidste tilknytning til klubben.


EA ledes af 1 generalforsamlingsvalgt leder + 4 – 6 øvrige medlemmer til EA, der vælges/udpeges på et møde i EA. EA varetager den daglige ledelse af:
                                             – Seniorhold (fra fynsserien og opefter) + tilhørende 2. hold


Teams

Ledergruppen opretter/nedlægger efter behov Teams til at koordinere og løse konkrete tværgående aktiviteter på klub- eller afdelingsniveau og i samarbejde med afdelingsledelser og teamkoordinatorer. 

Teamsene tildeles beslutnings-kompetencen indenfor et afgrænset område og virker som øvrige afdelinger i overensstemmelse med Tommerup Håndbold Klubs love og ledelsesprincipper.
For hvert Team udpeger ledergruppen en teamleder. Hvert team består af minimum 2 personer


Eksempler på teams:

         •       Træner team

         •       Turnerings team

         •       Sponsor team

         •       ”SNE CUP” team

         •       Aktivitets team

         •       Beach handball team

         •       Holdsamarbejde team

 

§ 13 – Ledergruppen

Ledergruppen afholder første møde snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Ledergruppen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af Ledergruppens medlemmer er til stede. Formanden eller næstformanden skal være til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Ved stemmelighed har formanden – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende virkning.


Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af både formand og økonomisk leder. Ved køb, salg eller pantsætning kræves underskrift af hele Ledergruppen.Over Ledergruppens forhandlinger skal føres referat.

 

§ 14 – Økonomi og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Økonomisk Udvalg skal inden den ordinære generalforsamling afgive regnskab for det forgangne år. Regnskabet skal være revideret og påtegnet af revisorerne.

 

§ 15 – Revision

Revisorerne skal gennemgå det samlede regnskab og foretage beholdningseftersyn. Hver af revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskabet og beholdninger.

 

§ 16 – Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget og bekræftet ved en senere generalforsamling.

 

§ 17 – Opløsning

Foreningen hæfter alene med sin formue.

Bestemmelse om foreningens opløsning skal anføres som et særskilt punkt på dagsordenen og kan kun vedtages, såfremt et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget og bekræftes på en senere generalforsamling, som tidligst må finde sted efter 14 dage.Ved opløsning nedsætter generalforsamlingen et udvalg, der træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler, og disse skal under alle omstændigheder anvendes til sportslige eller kulturelle formål i Tommerup, Assens Kommune.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingerne:

27. april 1973, 28. april 1975, 18. februar 1976, 24. april 1979, 13. maj 1986, 22.april 1988, 23.april 1991, 26.april 1994, 22. april 1997, 1.april 2004, 28. april 2008, 18. april 2013.